2016. szeptember 23., péntek

Hangzhou kilenc patak, tizennyolc patakpart meséje,九溪十八涧 Jiǔ xī shíbā jiàn


Nem rendelkezem műfordítói vénával, ezért a szöveg fordítása, csak nagy vonalakban van, hogy érteni lehessen.

1.

 从前,杨梅岭有一户人家,两夫妻年纪已经60出头了,只有一个儿子名叫喜儿,儿子长得漂漂亮亮,壮壮实实,从小就乖巧,七八岁就能帮爹娘干活。

Cóngqián, yángméi lǐng yǒuyī hù rénjiā, liǎng fūqī niánjì yǐjīng 60 chūtóule, zhǐyǒu yīgè er zi míng jiào xǐ er, érzi zhǎng dé piào piàoliang liàng, zhuàng zhuàngshí shí, cóngxiǎo jiù guāiqiǎo, qībā suì jiù néng bāng diē niáng gàn huó.

A múltban, Yang Meilingben volt egy család, az idősebb pár már több, mint 60 éves, és csak egy Xi'er nevű fiúk volt. A fiú  szép, erős és valóban okos volt, már hét éves korától az apa és az anya munkáját tudta segíteni.

2.

有一天,喜儿帮娘去打水,走到溪边,看见有两条泥鳅在水里穿来穿去,抢一颗珠子,他觉得很有趣,便把泥鳅赶开,将那颗珠子捞了起来。

Yǒu yītiān, xǐ er bāng niáng qù dǎ shuǐ, zǒu dào xī biān, kànjiàn yǒu liǎng tiáo níqiū zài shuǐ lǐ chuān lái chuān qù, qiǎng yī kē zhūzi, tā juédé hěn yǒuqù, biàn bǎ níqiū gǎn kāi, jiāng nà kē zhūzi lāole qǐlái.

Egy nap, - Xi'er segít az anyájának,- ment a patakra vízért, ahol csillogó gyöngyöket talált a vízben. Kihalászta  a gyöngyöket.

3.

别的伢儿见到他捡到个好玩的东西,就拥上来抢,喜儿就把珠子紧紧捏在手心里,举得老高老高的,喜儿招架不了这许多人,忙把珠子含在嘴里,他把嘴巴一张,不料那颗珠子却“咕嘟”吞进肚皮里去了。

Bié de yá er jiàn dào tā jiǎn dào gè hǎowán de dōngxī, jiù yōng shànglái qiǎng, xǐ er jiù bǎ zhūzi jǐn jǐn niē zài shǒuxīn lǐ, jǔ dé lǎo gāo lǎo gāo de, xǐ er zhāojià bùliǎo zhè xǔduō rén, máng bǎ zhūzi hán zài zuǐ lǐ, tā bǎ zuǐbā yī zhāng, bùliào nà kē zhūzi què “gūdū” tūn jìn dùpí lǐ qùle.


Hazafelé a többi gyerek el akarta venni tőle a  gyöngyöket Xi'er gyorsan bekapta őket a szájába, de jaj, egyszer csak lenyelte.

4.

回到家后,妈妈从灶下端出饭菜,不觉吓了一跳,她看见儿子面孔胀得发紫,眼睛像铜铃般地突了出来,头上生出丫丫叉叉的两只角,嘴巴裂到耳朵边上,喉咙里“呼隆,呼隆地响得像打雷一般,身子也越变越长了,原来喜儿吞进肚皮里去的是一颗龙珠---他变龙啦。

Huí dàojiā hòu, māmā cóng zào xiàduān chū fàncài, bù jué xiàle yī tiào, tā kànjiàn er zi miànkǒng zhàng dé fā zǐ, yǎnjīng xiàng tóng líng bān de tūle chūlái, tóu shàng shēngchū yā yā chā chā de liǎng zhī jiǎo, zuǐbā liè dào ěrduǒ biān shàng, hóulóng lǐ “hū lóng, hū lóng dì xiǎng dé xiàng dǎléi yībān, shēnzi yě yuè biàn yuè zhǎngle, yuánlái xǐ er tūn jìn dùpí lǐ qù de shì yī kē lóngzhū---tā biàn lóng la.

Xi'er hazaért, az anyja hozta az ételt és döbbenten látta, hogy a fia arca felpuffadt , lila lett, szeme óriási, szája felhasadt a füléig, mintha szarv nőne a homlokán, torka, mintha mennydörgés hangját adná ki, a teste is egyre hosszabb. Xi'er lenyelt egy sárkány gyöngyöt - ami őt megváltoztatta

5.
龙要有水才能飞腾呀!喜儿把头伏到砚瓦里,舔去刚才磨的 一洼墨水。马 上变成 一条浑身墨黑的乌龙,龙头钻进乌云里,龙尾巴挂下来拖在杨梅岭上。一霎时,乌云遮住了太阳,狂风呼呼地刮,雷声隆隆地响。 暴雨哗哗地下,乌龙吞云吐雾地朝东方飞去.

Lóng yào yǒu shuǐ cáinéng fēiténg ya! Xǐ er bǎtóu fú dào yàn wǎ lǐ, tiǎn qù gāngcái mó de yī wā mòshuǐ. Mǎshàng biàn chéng yītiáo húnshēn mòhēi de wū lóng, lóngtóu zuān jìn wūyún lǐ, lóng wěibā guà xiàlái tuō zài yángméi lǐng shàng. Yī shàshí, wūyún zhē zhùle tàiyáng, kuángfēng hū hū de guā, léi shēng lónglóng dì xiǎng. Bàoyǔ huā huā dìxià, wū lóng tūn yún tǔ wù de cháo dōngfāng fēi qù.

A sárkány tud szárnyalni! Xi'er hozzádörzsölte fejét a tusos cseréphez. Egy fekete sárkány, fúrja a felhőket, farka lelóg és húzza  Yan Meilingtől.
Egy pillanat, a felhők eltakarták a napot, a szél fütyült, hangos mennydörgés morajlott. Rohanó zápor és a fekete sárkány repült kelet felé.
6.

爹叫了九声,娘叫了九声, 乌龙总共叫了十八声,回了十八次头。乌龙尾巴九个角。 在杨梅岭上拖过。刮出九道沟沟,乌龙一共回了十八次头。他回头的地方积起十八个沙滩,那 就是人们 常 说的 “九溪十八滩”。

Diē jiàole jiǔ shēng, niáng jiàole jiǔ shēng, wū lóng zǒnggòng jiàole shíbā shēng, huíle shíbā cì tóu. Wū lóng wěibā jiǔ gè jiǎo. Zài yángméi lǐng shàng tuōguò. Guā chū jiǔ dào gōu gōu, wū lóng yīgòng huíle shíbā cì tóu. Tā huítóu dì dìfāng jī qǐ shíbā gè shātān, nà jiùshì rénmen cháng shuō de  “jiǔ xī shíbā tān”
Apja hívta kilencszer, anyja hívta kilencszer, fekete sárkány fejében tizennyolc hang. Húzott  Yang Meilingen túl, kilenc kanyart a fekete sárkány farok.
Kivájt kilenc csatornát, a fekete sárkány visszatér és lesz tizennyolc part, ahogy a  háta feltúrja a földet.  Az emberek úgy mondják: kilenc patak, tizennyolc part.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése